مقاله علمی در خصوص پمپ آب

سيستم پمپ آب مبتني بر آبياري کشاورزي

در اين مقاله، عمليات و تجزيه و تحليل سيستم پمپ آب فتوولتائيک به طوردقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. کنترل کننده هاي قدرت الکترونيکي پمپ برايسيستم پمپاژ آب با استفاده از يک مبدل تقويت شده همراه با يک اينورتر و يکپمپ موتورالقايي طراحي و ساخته شد. سيستم پيشنهادي مي تواند در کشاورزي تحت هيچ شرايط عملياتي از طبيعت متنوعي از تابش خورشيد و درجهحرارت استفاده شود.علاوه بر اين، روش دقيق تجزيه و تحليل و ويژگي هايشبيه سازي چنين سيستم پمپاژ آب نيز ارائه شده است. با توجه به کمبود سوختهاي فسيلي، گرمايش جهاني و امنيت انرژي، سيستم پمپاژ پيشنهاد شده مبتني برپيشنهاد مي تواند نيازهاي قابل توجهي از برق را براي بخش کشاورزي تامين کند.

طراحي و تجزيه و تحليل سيستم پمپ آب هيدروليکي

سيستم پمپاژ فعلي براي کشاورزي با ولتاژ برق خانوار طراحي شده است، بنابراينهزينه برق به علت مصرف برق بيشتر افزايش مي يابد. علاوه بر اين، آب بايد برايارتفاع هاي مختلف درختان و مکان هاي مختلف که از منبع آب فاصله دارند، تامينشود. پمپ آب موجود در آب مي تواند آب را تا ارتفاع ??? متر پمپ کند، اما برايمنبع برق هزينه زيادي دارد.  پمپ325 يک پمپ آب مکانيکي است که برايکشاورزي استفاده مي شود. اين پمپ مي تواند جايگزين خوبي براي پمپ آب هايفعلي در استفاده از کشاورزي باشد.  پمپ193 داراي توانايي پمپاژ آب با استفادهاز انرژي گرانشي يا انرژي جنبشي از طريق منبع جريان آب است. اين پروژه باهدف تجزيه و تحليل و توسعه پمپ آب رمپ به منظور رسيدن به قدرت پمپاژ بيشترتا ارتفاع ? متر با هزينه عملياتي کمتر است. اين پمپ با استفاده از نرم افزارCATIA طراحي شده است و کار شبيه سازي با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX براي اعتبارسنجي مفهوم کار انجام شده است. در اين پمپ قدرت پمپاژ بابهترين طراحي به هدف ? متر با بهره وري ??? و سرعت جريان ????? ليتر دردقيقه رسيده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که قطر کمتري از محفظه فشار وسربار بالاتر, فشار بيشتري را ايجاد مي کند.

پمپ آب

سيستم هاي پمپ آب براي آبياري مدرن

آبياري مدرن کشاورزي آثار پيچيده اي از مصرف انرژي پايدار، استفاده از آب، شرايطبازار و استفاده از تجربه و دانش براي اطمينان از بهترين طراحي براي برنامه هاي آبيارياست. شناخت شيوه هاي گذشته، مسائل مربوط به آب و انرژي فعلي و پيشرفت درتکنولوژي پمپ آب، باعث ساخت سيستم هاي پمپاژ مي شود که بهترين نيازهاي کشاورزيمدرن را تامين مي کند. بازار کشاورزي به سرعت در حال تغيير است و کشاورزان نميتوانند بر تکنولوژي و شيوه هاي گذشته تکيه کنند.

براي حفظ بهره وري و حفظ رقابت در بازار، کشاورزان بايد روي سودآوري تمرکز کنندکه شامل بهينه سازي انرژي و استفاده بهتر از منابع آب است. پمپ نقش مهمي در ارائه راهحل هاي بهينه براي استفاده از انرژي و آب بازي مي کند.

يک سيستم پمپ براي آبياري امروز نه تنها در مورد پمپ هاست. بلکه متغير سرعت،کنترل هوشمند و مديريت از راه دور همه نياز به يکپارچه سازي اجزاي يک سيستم آبياريدارند.