کد ایجاد فروم

در این پست کدی ساده HTML برای ایجاد فروم در سایت ایجاد کرده ایم

FROM

کد ایجاد FROM

کد HTML FROM

کد ایجاد فروم

 

 

این پست از مجموعه پست های HTML ویژه برنامه نویسانمی باشد

شما با اضافه کردن قسمت های بیشتر می توانید این فروم را گسترش دهید و ابزاری مناسب برای ایجاد کامنت یا فروم تماس یا موارد دیگر بکنید

 

 

<html>
<head>
<title> hamed </title>
</head>
<body>
<h2 align = center"> information from</h2>
<hr>
<from action=" = "http://www.bigsite.ir"method = "post">

<b>first name: <b>
<input tipe="text"
name="first name"
size="30"
maxlength="50">


<BR>
<B>ID:</B>
<input tipe= password"
name = "id"
size="15">
</from>

 

 

 

پاسخی بگذارید

بالا