کد ایجاد آیتم گزینه دار

این آموزش از مجموعه اموزش های HTML است که به درد بچه های برنامه نویس می خورد

کد ایجاد ایتم چند گزینه ای

کد ایتم

کد ITEM

کد ایجاد ایتم چند گزینه ای

 

 

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> FORM </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2 ALIGN = "CENTER " > MY ITEMS </H2>
<HR>
<FORM ACTION = "HTTP://WWW.BEHTARINABZAR.IR" METHOD = "POST">
<B> SELECT AN ITEM : <B><BR>
ITEM 1 :<INPUT TYPE = "RADIO" NAME = "ITEM">
ITEM 2 :<INPUT TYPE = "RADIO" NAME = "ITEM">
ITEM 3 :<INPUT TYPE = "RADIO" NAME = "ITEM">
</FORM>
<HR>
</BODY>
</HTML>

 

پاسخی بگذارید

بالا