بهترین ابزار وبلاگ ، بهترین ابزار سایت

وبلاگicon
لوگو حمایتی ماه رمضان « بهترین ابزار / ابزار وبلاگ / کدهای ابزار وبلاگ

اینستاگرامی ها

سایت آریالطفا به ما امتیاز دهید

بهترین ابزار

کد پلاس وان گوگل

لوگو حمایتی ماه رمضان

در این پست لوگوهای حمایتی ماه مبارک رمضان را برای شما آماده کرده ایم

 

 

لوگو حمایتی ماه رمضان

لوگو سه گوش حمایتی ماه رمضان

بنر حمایتی ماه رمضان

 

 

 

بهترین ابزار سایت و وبلاگ
<!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;left:0;z-index:9999;”><img src=”http://behtarinabzar.ir/wp-content/uploads/2015/05/left_دعا.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>
لوگو مذهبی
   <!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;right:0;z-index:9999;”><img src=”http://behtarinabzar.ir/wp-content/uploads/2015/05/right_دعا.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>
لوگو حمایتی رمضان
   <!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;right:0;z-index:9999;”><img src=”http://behtarinabzar.ir/wp-content/uploads/2015/05/رمضان_راست.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>
<!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;left:0;z-index:9999;”><img src=”http://www.behtarinabzar.ir/files/uploads/1403887094.Ramazan1-left.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>
لوگو حمایتی مذهبی
<!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;left:0;z-index:9999;”><img src=”http://behtarinabzar.ir/wp-content/uploads/2015/05/رمضان_چپ.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>
   <!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;right:0;z-index:9999;”><img src=”http://www.behtarinabzar.ir/files/uploads/1403887094.Ramazan1-left.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>
<!– www.behtarinabzar.ir —><script type=”text/javascript” language=”javascript”>var data = ‘<a href=”http://www.behtarinabzar.ir/527//%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/” target=”_blank” style=”width:200px;height:200px;display:block;position:fixed;top:0;left:0;z-index:9999;”><img src=”http://www.behtarinabzar.ir/files/uploads/1403887464.left.gif” alt=”لوگو مذهبی” /></a>’;document.write(data);</script><!– www.behtarinabzar.ir —>

 

 

پاسخ